Letter to Members of the Dutch Parliament concerning the EU Candidate Status to Albania

Letter to Members of the Dutch Parliament concerning the EU Candidate Status to Albania

Sent on 27.11.2013

Dutch version below.

Dear Honourable Members of the Dutch Parliament,

My name is Teuta Vodo. I’m a Research and Teaching Assistant in the Faculty of Social and Political Science in the Free University of Brussels, Belgium. Despite living abroad for more than 11 years, I’m concerned with the development of my country, Albania, and I follow with great interest its path towards the European Union which is the reason why I’m writing this letter to you.

Now, please permit me to raise a matter of great concern. From press reports, I have read that you have expressed your opinion against the candidate status of Albania to EU and have stated that despite the recommendation of EU Commission in favor of the candidate status to Albania, this latter is far from being ready for the EU (http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2664/Nieuws/article/detail/3541586/2013/11/08/VVD-Albanie-geen-kandidaat-lid-EU.dhtml).

Specifically, you have listed three main challenges that the country faces which are: organized crime, corruption and an independent judiciary. Moreover, you have added that Albania may weaken furthermore the European Union.

Unquestionably, Albania is currently facing many challenges in the abovementioned fields. Nevertheless, I’d like to point out the main successes the new government has achieved in only two months.

Now, let me list these three points as follows:

1. the organized crime: the Ministry of Internal Affairs signed the cooperation agreement with Europol making Albania a closer partner with INTERPOL by increasing the responsibilities of the Albanian police in the fight against organized crime. In two months only, 38 international wanted persons have been arrested. Furthermore, Albanian police released in its official website the names, photos and charges for persons wanted by Albania’s justice system. They are working with groups of experts on the legal framework for the public safety, including a new law on the State Police, weapons and their use.

The Ministry of Interior, the General Prosecutor’s Office and the State Intelligence Service signed a memorandum of cooperation to prevent and combat organized crime and illegal trafficking. A record of 12 kg cocaine was confiscated by the State Police.

As far as the phenomenon of the asylum seekers is concerned, the Interior Ministry drafted a plan to deter asylum seekers, defining specific tasks for police structures, but also harsher measures for police officers that are associated with this phenomenon, or human trafficking.

The will of Albania to contribute in the fields of peace and combat the crime is shown through its contribution to the US’s missions in Iraq and Afghanistan despite its poor budget.

2. Corruption: In the Customs, there are already penalized debit subjects of 8.7 million euros. The Ministry of Interior is currently processing a complete and integrated strategy to prevent any corrupt practice within the State Police. The measures were taken against 83 employees of the administration. Disciplinary measures were taken for 38 anti-crime officers’ for the economic sector in the State Police.

In accordance with the recommendations of the EU, Albania adopted a plan of emergency measures against corruption, by appointing senior officials to serve as focal points in each ministry, and begun drafting the National Strategy against corruption for the next 4 years.

The 536 Lottery points were blocked as illegal in Tirana.

Illegal buildings (54) identified in protected areas will be destroyed.

The reform of internal audit institution, restoration of economic statistics, provisions against exclusive right of various economic fields has already been initiated.

3. judiciary disciplinary proceedings have been launched against several judges of the Court of First Instance. The Administrative court began functioning in Albania as part of the justice system whose opening has been described as a revolution in the Justice system. The investigation of senior officials from the National Bureau of Investigation has been initiated.

Despite these successes, where the government stands firm in acomplishing the EU reccomandations, it is crucial for Albania to obtain the candidate status this year, not only for encouraging further the new government but because despite its will to succeed in the abovementioned fields, Albania can’t do so without the EU assistance. This assistance, as you know very well, is possible within the frames of the candidate status. A peaceful, stable and a steadily developing Albania is in the interest of European countries and your country as well, not only to avoid the asylum seekers but for the many rich exchanges which should take place in the near future.

On a highly note, I ask you to reconsider Albania and all the potentials it has as a country, and all it has to offer to the European Union.

I sincerely thank you for your attention.

Teuta Vodo

Geachte heer/mevrouw,

Laat ik me voorstellen : ik ben Teuta Vodo, als assistent en doctorant verboden aan het departement politieke wetenschappen aan de Université Libre de Bruxelles (ULB). Het is inmiddels al elf jaar geleden dat ik mijn land van herkomst, Albanië, heb ingeruild voor een verblijf in verscheidene andere Europese landen, maar ik blijf nog immer geïnteresseerd in en op de hoogte van de situatie in mijn geboorteland. Om deze reden volg ik met grote interesse het pad van Albanië op weg naar integratie in het bestel van Europese eenwording, en het is om deze reden dat ik u dit schrijven doe toekomen. Uit verscheidene berichten in de pers heb ik begrepen dat Nederland een ‘sceptische’ houding aanneemt jegens de mogelijkheid dat Albanië de status van kandidaat-lid van de EU toegekend krijgt, ondanks een advies van de Europese Commissie die deze stap voorstelt[1]. Specifiek zijn er drie terreinen genoemd waarop de status van Albanië nog ‘problematisch’ is: georganiseerde criminaliteit, corruptie en onafhankelijke rechtspraak. Daarboven zou de komst van Albanië de Europese Unie verzwakken. Ontegenzeggelijk is er voor Albanië nog veel werk te verrichten op de bovengenoemde vlakken, maar desalniettemin zou ik u attent willen maken op een aantal ontwikkelingen die Albanië op deze punten de afgelopen tijd heeft doorgemaakt.

Op het gebied van georganiseerde criminaliteit heeft het Albanese ministerie van binnenlandse zaken een samenwerkingsovereenkomst met Europol getekend, hetgeen de integratie van Albanië binnen Interpol heeft gestimuleerd, en de Albanese veiligheidsdiensten heeft geresponsibaliseerd in de strijd tegen georganiseerde criminaliteit. In het tijdsbestek van twee maanden zijn bijvoorbeeld al 38 internationaal gezochte criminelen gearresteerd in Albanië, onder andere door gegevens aangaande deze gezochte personen op politiewebsites te plaatsen. Tegelijkertijd werken de veiligheidsdiensten met comités van experts om interne reguleringen aangaande wapens en wapengebruik. Het ministerie van binnenlandse zaken, het openbaar ministerie en de inlichtingendienst hebben een memorandum van samenwerking getekend om georganiseerde criminaliteit en drugshandel te bestrijden; dit heeft er onder andere toe geleid dat de rijkspolitie een recordvangst van twaalf kilo cocaïne heeft weten te plegen. Daarnaast is het thema van mensenhandel onder de loep genomen, meer specifiek de transit van illegale vreemdelingen via Albanië naar de EU. Plannen zijn opgesteld om dit fenomeen te bestrijden, door onder andere de politiestructuren te verduidelijken, maar ook door het strenger bestraffen van medewerkers van de veiligheidsdiensten die mensenhandel toedekken. Albanië heeft, tenslotte, zijn wil om bij te dragen aan een internationale rechtsstructuur door bij te dragen aan wederopbouwmissies in Afghanistan en Irak; dit ondanks beperkte middelen aan Albanese zijde.

Op het gebied van corruptie is er onder andere al vooruit gang geboekt bij de douane: hier is voor 8,7 miljoen euro aan ‘dubieuze transacties’ ontmaskerd. Het ministerie van binnenlandse zaken is momenteel de strategie om corruptie binnen de rijkspolitie te bestrijden geheel aan het herzien. Maatregelen zijn al genomen jegens 83 verdachte medewerkers, alsmede jegens 38 medewerkers van de fiscale politie. In lijn met de aanbevelingen van de EU heeft Albanië een plan in werking gesteld dat radicale maatregelen jegens corruptie binnen de administratie bevat: binnen elk ministerie is een dienst ingesteld die zich specifiek met corruptie bezighoudt. 54 illegaal geconstrueerde gebouwen zijn aangemerkt om vernietigd te worden, en op economisch vlak vindt er een audit plaats aangaande mededinging en eerlijke handelspraktijken.

Op het gebied van rechtspraak zijn er tuchtprocedures jegens verscheidene rechters bij gerechten van eerste aanleg gestart. Een specifieke administratieve rechtbank is geopend, hetgeen wordt gezien als een mijlpaal binnen juridische hervormingen in Albanië. Ook binnen het openbaar ministerie is er een onderzoek naar mogelijke wanpraktijken van een aantal medewerkers geopend.

Ondanks al deze bewegingen is het cruciaal voor Albanië om de status van kandidaat-lidstaat van de EU te verkrijgen. Niet alleen kan deze status de regering stimuleren om op de weg van hervormingen te blijven, maar ook omdat intensievere hulp van de EU kan helpen bij het succesvol doorvoeren en voltooien van deze hervormingen. Het kandidaat-lidmaatschap is bij uitstek het geijkte middel om een dergelijke samenwerking van Europese en Albanese instellingen op gang te brengen. Een welvarend, stabiel en goed functionerend Albanië is uiteindelijk in het belang van geheel Europa. Om deze redenen vraag ik u om het kandidaat-lidmaatschap voor Albanië in alle ernst te overwegen. Ik dank u bij voorbaat voor het lezen van deze brief en het overwegen van mijn argumenten.

Hoogachtend,

Drs. Teuta Vodo

Advertisement